ההגרלה הסתיימה

הגרלה הסתיימה - משקפיים מתנה 15.11.19

בוטיק משקפיים אוניליין eye-mazing (להלן:"eye-mazing"), יערוך הגרלה נושאת פרסים, בעמוד הפייסבוק שלו, בכתובת  https://www.facebook.com/eye.mazing.eyewear// 

ההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאים כמפורט בתקנון ועל המשתתף בהגרלה  לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

 

 

 

אז איך משתתפים בהגרלה?

 

 

בכדי להשתתף בהגרלה נדרש להיות חברים אוהדים בעמוד הפייסבוק eye-mazing ולצרף כמה שיותר חברים שלהם לעמוד בלינק הבא:

https://www.facebook.com/pg/eye.mazing.eyewear/community/?ref=page_internal.  

 

הפרס הינו משקפי שמש או ראייה - מכל המגוון שבאתר כולל עדשות אופטיות אשר מחירם הכולל, באתר, מגיע ל590 ש"ח

מחיר המוצר מתייחס למחירו המלא כפי שמצויין באתר www.eye-mazing.co.il, ללא הנחות ומבצעים.

 

 

eye-mazing תחלק סה"כ ע- 3 זוגות משקפיים, כל אחד בסכום עד 590 ש"ח.

 

כמות המשקפיים שיחולקו תלוייה בכמות המשתתפים  (על כל 100 תיוגים יוגרל זוג משקפיים). 

 

eye-mazing מתחייבת לחלק לפחות זוג משקפיים אחד ללא תלות לכמות המשתתפים בהגרלה.

 

 

 

קביעת הזוכים בהגרלה, תבוצע על ידי eye-mazing היא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה.. eye-mazing שומרת לה את הזכות לפסול משתתף בגין כל סיבה מבלי לתת הסבר והודעה מראש.

 

 

 

 

מי יכול להשתתף?

 

 

 

כל אדם מעל גיל 18 אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה. עצם ההשתתפות, מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בהגרלה זו.

 

כדי להשתתף בהגרלה, על המשתתף להיות אוהד בעמוד הפייסבוק של eye-mazing בפייסבוק, רק אוהד בעמוד יהיה רשאי להשתתף בתחרות!

 

 

 

כיצד משתתפים?

 

 

 

כל משתתף אשר יבקש להשתתף בהגרלה, יידרש להיכנס לעמוד הפייסבוק של eye-mazing, ולעשות לייק בדף העסקי של eye-mazing ולצרף כמה שיותר חברים שלהם לעמוד.  

 

הפעילות תחל ב04/11/2019 ותמשך עד ליום ה-15/11/19. הודעה בדבר זכייה בפרס תפורסם, תוך 48 שעות ממועד סיום ההגרלה, בפוסט פרסום הזוכה בעמוד הפייסבוק של eye-mazing.

 

לאחר ההגרלה , תודיע eye-mazing לזוכה על אופן מסירת הפרס, ותאפשר לזוכה לבחור את המשקפיים שירצה מתוך המלאי הקיים באתר ואשר ערכן, כאמור, אינו עולה על 590 ₪ באתר.

 

לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסר במסגרת הפרטים האישיים ע"י הצגת תעודת זהות, וכן לחתום על מסמך  המאשר את קבלת הפרס.

 

eye-mazing תהא רשאית לפסול, מועמד לזכייה, אשר לא הגיע לקבל את הפרס, תוך 30 ימים מיום שנשלחה לו הודעה על זכייתו , ההודעה תשלח בהודעה פרטית דרך המסנג'ר של פייסבוק. הפרס יימסר לזוכה בהרצליה במשרדי eye-mazing.

 

חלוקת הפרסים תבוצע על ידי eye-mazing/או מי מטעמה.

המשתתף בהגרלה מאשר ל- eye-mazing לפרסם את שמו ככל שיזכה בפרס וכן את תמונותיו בעמוד הפייסבוק. 

 

ההגרלה אינה פתוחה לעובדי eye-mazing ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.

הזוכה בפרס יוכל לממש ולקבל את אותו לא יאוחר מ 30 יום מיום הכרזתו כזוכה. 

 

 

 

כללי-

 

 

 

ההשתתפות בהגרלה היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בהגרלה. eye-mazing ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בהגרלה בגין ו/או בקשר להשתתפותם בהגרלה ו/או בגין השימוש באתרי ההגרלה.

 

eye-mazing אינה אחראית, לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד´ אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בהגרלה.

 

משתתף שנרשם להגרלה, מתחייב לשפות את eye-mazing או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתמש במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה.

 

הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר ההגרלה.

 

eye-mazing רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו .

 

תקופת ההגרלה לגבי כל סוג הגרלה תתפרסם מעת לעת בקבוצת eye-mazing בפייסבוק (להלן: "תקופת ההגרלה").

 

eye-mazing תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת ההגרלה (כל הגרלה) או לבטלה לחלוטין . הודעה על כל שינוי בתחרות תפורסם בקבוצת eye-mazing בפייסבוק.

 

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד eye-mazing,  בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיומה.

 

המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי ההגרלה כמפורט בתקנון.

 

המשתתף מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, ש eye-mazing תוכל לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסר במסגרת השתתפותו בהגרלה, לצורכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכד´. במידה והמשתתף אינו מעוניין בכל, עליו להודיע על כך בכתב לeye-mazing.

 

האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

 

כול מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי גורם מפשר או עורך דין שימונה על ידי eye-mazing.

 

 

 

 

 

 

ההגרלה הסתיימה