אחריות מלאה

אחריות למוצר

 

אנחנו עושים מאמצים גדולים כדי לספק לך מוצר תקין. אם יתגלה פגם במוצר שרכשת מאיתנו, בבקשה צור איתנו קשר ברגע שהתגלה הפגם, ואנחנו נעשה כל מאמץ כדי לתת לך פתרון לפי המפורט להלן:

 

א. אנו  נחליף מסגרות או עדשות (לא עדשות מגע) (להלן- המוצרים) שנרכשו מאיתנו  אשר יתגלו כלקויים בהשוואה למפרטי המוצרים של היצרן, ואשר סיבת הלקויים היא בעבודה ו/או בחומרים המהווים חלק מהמוצר, (להלן – "האחריות").

ב. תקופת האחריות למוצרים חדשים הינה 6 חודשים ממועד העמדת המוצרים לרשות הלקוח, אלא אם סוכם אחרת ובכתב בין הצדדים.

ג. תקופת האחריות לא תוארך עקב בדיקות, תיקונים או החלפות.

ד. אחריותנו היא כלפי הקונה המקורי בלבד.

ה. ההחלפה תהא במוצר מחודש או חדש תקינים, לפי שיקול דעתנו,  זהה או דומה ככל שהמוצר המקורי אינו במלאי.  בכל מקרה אחריותנו כמפורט לעיל לא תחול במקרים הבאים:

1. מוצרים אשר הותקנו ו/או תוקנו  ו/או הורכבו על ידי כל גורם אחר ללא אישור מראש ובכתב מעימנו, ובכלל זה מסגרות שעדשותיהן הורכבו שלא על ידנו.

2. מוצרים אשר נגרמו להם נזקים הנובעים משימוש בניגוד להוראות השימוש במוצרים.

3. מוצרים אשר נגרמו להם נזקים בשל שימוש לא סביר או בכוונה. 

4. מוצרים אשר נגרמו להם נזקי קורוזיה או שבר.

5. השתחררות הברגים, נפילת אפונים, התרחבות, קילוף צבע.

6. ירידה בציפוי העדשה.

7. פגמים הנובעים מחום.

ו. כל תיקון על פי סעיף זה יתבצע אצלנו או אצל מי מטעמנו, ועל הלקוח למסור על חשבונו  את המוצרים לנו

ז. האחריות תתבטל בקרות אחד מהאירועים הבאים:

1. בוצעו תיקונים או טיפולים במוצר או שינויים שלא על ידינו החברה או גוף אחר שהוסמך על ידינו.

2. הלקוח לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפינו.

3. הלקוח העביר את המוצרים לאחר ללא הסכמתנו.